top of page

Hälsoekonomi

Hälsofrämjande insatser är en vinstaffär. Räkna ut värdet av din hälsoinvestering på moderna sätt, utöver de traditionella som bara ser till minskad sjukfrånvaro.

Vad tjänar ni på att investera i hälsofrämjande aktiviteter?

1.png

Investera 1 € i medarbetarnas välbefinnande och få tillbaka 5 € eller mer är ett vanligt påstående. Även om det är kristallklart att en hälsosam arbetsstyrka är avgörande för att vinna i konkurrensen om kunder och talanger är det knepigt att mäta hälsoinvesteringars påverkan på resultatraden. Det finns ingen enskild formel men vår hälsokalkyl och våra räkneexempel nedan kan hjälpa er räkna både ROI och VOI på er hälsoinvestering.

Sparade kostnader genom ökad frisknärvaro

7_edited.jpg

Räkneexempel: För ett företag med 100 anställda och en snittlön på 30 000 kr där alla anställda ökar sin frisknärvaro med 25 procent ger detta en besparing på 750 000 kr per år. Då har vi bara räknat på rapporterad korttidssjukfrånvaro. Tänk då på hur många som mår dåligt men ändå jobbar hemifrån, det blir sällan effektivt. 

Vanliga nyckeltal att räkna på när man överväger att anlita en hälsopartner handlar om hur mycket man kan spara in på att öka frisknärvaron, s.k. Return on Investment. Enligt Försäkringskassan ligger genomsnittlig sjukfrånvaro i Sverige på ca tio sjukdagar per år och anställd och forskning visar att en medarbetare beräknas kosta ca tio procent av sin månadslön per sjukdag vid korttids-sjukfrånvaro. Hur mycket frisknärvaron ökar med preventivt hälsoarbete varierar utifrån förutsättningar och upplägg, men studier pekar på omkring 21-30 procent på ett år. 

9_edited.png

Produktivitetsvinst av preventivt hälsoarbete

Även om det finns mycket att spara på ökad frisknärvaro så ger fysisk aktivitet större vinster än så. Studier visar t.ex. produktivitetsvinster på 30 - 60 procent genom hälsoinsatser som t.ex. fysisk aktivitet och därför föredrar vi att räkna ut produktivitetsvinsten, också kallat revenue productivity. Baserat på sammanställningar av forskning inom området och egna antaganden har vi skapat en hälsokalkyl som du kan fylla i nedan för att estimera hur mycket ni kan öka era intäkter med en hälsoinvestering. 

Victory_healthy.jpg
7.png

Räkneexempel: Ett tjänsteföretag inom IT-sektorn med 2000 anställda och 3 miljarder kr i årsomsättning skulle kunna uppnå ett snitt på 59 miljoner kr i intäktsförbättring genom 2,28 procent ökad produktivitet. Detta som ett resultat av ökad fysisk aktivitet där välmående ökat med 6 procent bland de anställda, räknat på att 1 procent ökat välmående ger 0,38 procent ökad produktivitet. 

Besparingar i personalomsättning

Vinst-Halsa.jpg

Visste du att ett ökat välbefinnande minskar benägenheten att byta arbetsgivare med 72%? Tänk vilken effekt det kan ha på ert employer brand! För att inte tala om de kostnader du kan spara på att kunna behålla och attrahera nya talanger. Ett fokus på hälsa, trivsel och en flexibel arbetsplats, som utgår från work-life balance, är områden som ligger i topp vid valet av arbetsplats. Så för att bli den där drömarbetsplatsen som hyllas av så många gör du klokt i att prioritera vad framtidens medarbetare efterfrågar

Räkneexempel: Kostnaden för personalomsättning räknas i branschen till 75% av anställdas årslön (inkl. overhead). Ett företag med 2000 anställda där snittlönen är 30.000 kr, plus 60% overhead, och en personalomsättning på 12% per år kan få en total årlig personalomsättningskostnad på 103 680 000 kr. Blir du 2% bättre på att behålla personal kan du tjäna ca 17 280 000 kr!

4.png

Inkludera value of investment i er hälsoekonomi

För att få en bredare bild av vad en hälsosatsning genererar rekommenderar vi alltså att addera value of investment, VOI, till er hälsoekonomi. Medan Return on investment, ROI, fokuserar på ekonomiska vinster vid minskade sjukfrånvarokostnader, så visar VOI minst lika viktiga resultat, om inte viktigare, nämligen värdet som investeringen skapar för medarbetarna. Exempelvis i form av ökat välbefinnande, ökad produktivitet och kreativitet, bättre gemenskap och ökat engagemang. Det i sin tur skapar ett starkare employer brand för företaget som gör det lättare att attrahera och behålla kompetens.

1_edited.jpg

Fler studier: En vältränad vuxen person kan nyttja ca 25 procent mer av sin syrekapacitet under en arbetsdag jämfört med en otränad person. Med mer syre till hjärna, hjärta och andra muskler orkar du mer i vardagen. Fysisk aktivitet gör t.ex. oss människor mer kreativa. Forskning visar att resultaten på kreativitetstester ökar med 60 procent om testerna görs efter att vi varit i rörelse.

Hälsoår JPG.png

Varför ska du anlita en hälsostrateg?

Challengize hälsostrateger kan hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av ert hälsoarbete. Vi kartlägger personalens behov och skapar en hälsoplan med aktiviteter anpassade efter varje individ. 

Förutom att räkna på ROI och VOI för er hälsoinvestering sätter vi upp KPI:er att följa upp på under hälsoarbetet. Dessa mätvärden kan t.ex. vara kopplat till deltagande i era hälsoaktiviteter och upplevda hälsoresultat. Efter en hälsoutmaning med oss får ni alltid en hälsorapport som lyfter mätbara data över välmående som helhet och hur medarbetarnas sömn, stress och fysiska form utvecklats.

Kom ihåg att hälsoinsatser är en långsiktig investering, som sparar kostnader och skapar värde över tid.

Hälsokalkyl produktivitetsvinst

Med vår hälsokalkyl kan ni testa er produktivitetsvinst vid ökat välmående och i sin tur se hur det kan öka er omsättning trots oförändrade resurser eller anslag. Ni får även ett mått på uppskattad VOI för varje investerad krona under ett hälsoår med oss. Kalkylen bygger på både forskning och egna antaganden då få i branschen tagit fram omfattande hälsokalkyler.

Ökad produktivitet i hälsokalkylen beräknas för:

  • Industriföretag på halva omsättningen, eftersom ökningen innebär att kostnaderna stiger för inköp av komponenter. 

  • Tjänsteföretag på hela omsättningen.

  • Handelsföretag på 25% av omsättningen, eftersom ökningen innebär högre kostnader för inköp av varor. 

  • Offentlig verksamhet på hela intäkten, dvs. skatter och avgifter. 

I snitt ökar välmående med 12 procent bland deltagande medarbetare hos våra kunder efter en genomförd hälsoutmaning med oss. I hälsokalkylen har vi utgått från att 1 procent ökat välmående ger 0,38 procent ökad produktivitet (källa: Formgivaren), ett relativt lågt förhållande jämfört med flera andra studier.

Hälsokalkyl - snurra
bottom of page