top of page

Challengize utvecklat av Egetto AB (Orgnr: 556920-3945)

För mer information och frågor: info@challengize.com

 

1. Generellt

Detta avtal fastställer de villkor som gäller för dig som Användare (brukare av produkten och tjänsten Challengize) och Leverantör (Egetto AB) vid användandet av produkter och tjänster inom konceptet Challengize. Med ”kund” eller ”kunden” avses i avtalet uppdragsgivaren som tecknat ramavtal med Egetto AB. Villkoren i detta avtal gäller, om inte annat uttryckligen avtalats. Tjänsten innebär alla tjänster som tillhandahålls av Leverantören eller leverantörspartners som är förknippade med Challengize. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, applikationer som levereras via Internet, applikationer för mobiltelefoner, surfplattor och tjänstens hemsida.

2. Användarens medgivande

Genom att logga in och aktivera sitt konto på Challengize medger Användaren att;

 1. Challengize får ta del av Användarens samtliga aktiviteter hos kopplade s.k. tracker apps som Runkeeper, Garmin, Strava, Fitibit m.fl. samt även genom egna registrerade aktiviteter loggade direkt på www.challengize.com eller i Challengize appen.

 2. Challengize får redovisa resultat av aktiviteter på Challengize plattform på enhets-, lag-, samt individuell nivå.

 3. Challengize får rätten att redovisa resultat av s.k. Health Points för Kunden (uppdragsgivarens angivna kontaktperson) på lag-, enhets- samt totalnivå. Health Points redovisas ej på individnivå för någon part eller är synliga i applikationen.

 4. Challengize får sätta samtliga lagmedlemmar som ”vänner” med Användaren inom konceptet och redovisa vänners aktiviteter och bilder i Användarens aktivitetsflöde.

 5. Challengize får skapa en lagchat där samtliga medlemmar i laget ingår automatiskt vid uppstart. Du som användare kan sedan lämna chatten när som helst. 

 6. Challengize får skicka informativa mail som berör Användarens Challenge, resultat, aktiviteter eller liknande.

 7. Challengize får skicka push-notiser om aktiverat av användaren samt in-app messages till användare av appen.

 8. Challengize får radera poäng för aktiviteter som är uppenbart felaktiga eller har registrerats felaktiga medvetet. Detta görs endast som sista åtgärd om Användaren och Challengize inte kan enas om hur aktiviteten skall redovisas.

 9. Challengize har rätt att posta användarens bilder i applikationen på den s.k. Fotoväggen om användaren inte aktivt valt annat samt även visa bilden för deltagarens vänner i sociala flödet.

 

3. Förutsättningar för att få tillgång till tjänsten

För att kunna använda tjänsten behöver Användaren ha en fungerande internetanslutning och en giltig e-postadress. Kostnaden för internetanslutningen står Användaren för. Detta gäller även för tjänsten på mobiltelefon eller surfplatta. Användare som nyttjar tjänsten via mobil måste själv känna till vilka datatrafikpriser som gäller för sitt privata eller jobbsubventionerade mobilabonnemang. Detta gäller även vid Användandet av mobil, surfplatta, dator m.m. under utlandsvistelse.

4. Begränsningar av användares nyttjande av tjänsten

Det är inte tillåtet att utnyttja tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang där det inte getts uttryckligen samtycke från Leverantören. Detta inkluderar, men är inte begränsat till;

 1. tekniska ändringar till tjänsten

 2. att använda tjänsten på ett annat sätt än vad som är avsett och tillåtet enligt detta avtal

 3. kopiera och / eller publicera innehåll från tjänster

 4. överlåta användarnamn och lösenord till andra

 5. kringgå de tekniska mekanismerna i den tjänst som upprättats för att skydda innehållet från reproduktion / distribution)

 6. använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning.
   

Leverantören förbehåller sig rätten till att stänga/avsluta Användarens tillgång till tjänsten om det finns anledning att tro att tjänsten missbrukas.

 

5. Upphovsrätt på innehållet

Innehållet i tjänsten ägs av Leverantören och dess samarbetspartners och är bara till för den enskilda beställarens användning och för Användarens personliga bruk. All kopiering, distribution eller annan användning av innehållet som tillhandahålls av tjänsten är förbjuden utan medgivande från Leverantören. Användaren har ingen rätt att för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion eller distribution av innehållet, såvida inget annat uttryckligen avtalats med leverantören. Användaren får endast nyttja innehållet på plattformar som Användaren har åtkomst till.

6. Behandling av personuppgifter

Vi på Challengize värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Challengize målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Du bör som användare även ta del av den: integritetspolicy.

7. Tjänsterelaterad information

Användaren samtycker till att leverantören kan skicka tjänsterelaterad information, erbjudanden till Användaren i form av e-post, push-meddelanden, in-app messages m.m.

8. Ansvarsfriskrivning beträffande tjänsten

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick, och Leverantören ger inga garantier för att all information, innehåll och produkter / tjänster är helt korrekta.

Leverantören tar inget ansvar för skador i samband med tips, information, testresultat, artiklar med mera. Användaren kommer inte att kunna använda denna information som ersättning för medicinska expertis, till exempel läkarvård.

Leverantören förbehåller sig alla rättigheter att ändra tjänstens funktionalitet och utbud av innehåll kontinuerligt. Leverantörens ansvarsförhållanden till följd av fel eller annan försummelse i samband med tjänsten är begränsad till det belopp som betalas av Kunden för tjänsten den aktuella perioden. Mindre tekniska frågor måste anses och förväntas vara normalt för dessa tjänster som levereras över internet, och är inte att betrakta som avtalsbrott mellan leverantören och Kunden. Leverantören kommer kontinuerligt att uppdatera, utveckla, förbättra servicen, och mindre ”down time” / tekniska problem som uppstår kan inte betraktas som avtalsbrott. Leverantören har rätt att ge åtkomst via de plattformar (t.ex. mobiltelefoner, tabletter, PC, Mac, etc.) som leverantören bedömer lämpliga. Leverantören förbehåller sig rätten att inte längre stödja vissa plattformar som tidigare har stötts.

Eventuella avbrott / tekniska problem hos tredje part så som Runkeeper, Strava m.fl. kan anses vara utanför Leverantörens kontroll och kan ej anses vara avtalsbrott.

9. Användarforum, meddelandetjänster m.m.

I de användarforum och meddelandetjänster tillhörande Leverantören som möjliggör kommunikation mellan Användare förbinder sig Användaren att inte skriva något som kan leda till åtal, visas som propaganda för politisk eller religiös åskådning, kränkande, rasistiskt, hotfullt, obscent eller på annat sätt strider med gällande lag.

Användaren förbinder sig vidare att alla bilder som laddas upp på Användarens konto inte kan leda till åtal, visas som propaganda för politisk eller religiös åskådning, kränkande, rasistiskt, hotfullt, obscent eller på annat sätt strider med gällande lag. Användaren står som ansvarig för sina bilder och agerar som representant för arbetsgivaren. Leverantören tar inget ansvar för bilder som publiceras och kan ej hållas ansvarig för dess innehåll.

Användaren förbinder sig vidare att inte använda användarforum och meddelanden som hör till tjänsten för kommersiella ändamål, till exempel. försäljning av varor och tjänster eller tips och hänvisningar om andra försäljningsställen / leverantörer.

10. Tvist

I händelse av tvist, skall både leverantören och kunden försöka att nå förlikning. Om parterna inte kan komma till enighet i tvisten får de dras inför lämplig överklagandeinstans eller allmän domstol på svarandens jurisdiktion.

11. Ändringar av villkor

Leverantören får med rimligt varsel ändra villkoren i avtalet eller införa nya regler, bestämmelser eller villkor för kundens användning av tjänsten. Användaren måste inom en föreskriven tid ha möjlighet att acceptera dessa villkor i avtalet. Ändring av andra avtalsvillkor kan göras i meddelanden via tjänstens kommunikationskanaler, eller e-post. Fortsatt användning av tjänsten, eller avsaknad av uppsägelse efter de förändrade förutsättningarna har trätt i kraft innebär att du accepterar de ändrade villkoren.

bottom of page